Ny rapport fra overvåkingsprogrammet for rømt laks

Årets rapport fra Overvåkingsprogrammet for rømt laks i vassdrag viser at innslagene av rømt laks er relativt stabile, med en liten økning i andel vassdrag med middels til høye innslag.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antallet vassdrag som inngår i overvåkningsprogrammet har variert fra 140 i 2014 til 218 i 2020, mens 178 ble vurdert for 2021.

Det stilles høye krav til kvalitetssikring i programmet, og antall vassdrag som blir vurdert i rapporten vil naturlig variere en del mellom år.  Dette kan skyldes flere forhold.  Mest tydelig i årets rapport er nedgangen i antall vassdrag som overvåkes gjennom drivtellinger, noe som kan tilskrives utfordrende forhold i forhold til vær og vannføring i overvåkingsperioden

Resultater fra 2021

  • 140 elver (79 %) ble vurdert til å ha lave innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 24 (14 %) elver ble vurdert til å ha et moderate innslag av rømt laks (4-10%).
  • 14 elver (8 %) ble vurdert til å ha høye innslag (mer enn10%).

Det er også i år variasjoner lang kysten, hvor Vestland og Nordland fylker har flest elver med høye innslag av rømt laks, mens sør og østlandet i det alt vesentlig har lave innslag.

De senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at laks rømt fra oppdrett har blandet seg i de ville bestandene, noe som synligjør behovet for en overvåking. Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom innføringen av Kvalitetsnorm for villaks og vannforskriften som skal klassifisere henholdsvis laksebestander og vassdrag blant annet i forhold til rømt laks. Vurdert etter kvalitetsnormens delnorm genetisk integritet kommer ca 35 % av bestandene i god tilstand, mens resten har større eller mindre grad av innblanding av rømt oppdrettslaks.

Sammen med miljømyndighetens overvåking av genetisk status gir overvåkingsprogrammet for rømt laks derfor et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å ta vare på og sikre den norske villaksens egenart.

Overvåkingsprogrammet

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014. Programmet koordineres av Havforskningsinstituttet og gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet, Rådgivende Biologer AS og NORCE LFI. I tillegg mottar programmet overvåkingsdata fra Ferskvannsbiologen AS, Skandinavisk Naturovervåkning AS og Naturtjenester i Nord AS.

Vassdragene som blir overvåket er valgt ut fra en rekke kriterier som god geografisk spredning, inkludering av de nasjonale laksevassdragene, representasjon av vassdrag av ulik størrelse samt å bygge videre på vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk. Data blir samlet inn fra sportsfiske om sommeren og høstfiske, stamfiske og drivtellinger (også kalt gytefisktelling) om høsten. I et flertall av elvene ble det benyttet mer enn én metode. Alle innsamlete data har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, denne er beskrevet i rapporten der også ulike kilder til usikkerhet drøftes.

Nasjonalt overvåkingsprogram

Oppdatert: 12.07.2022