Sameksistens

Akvakultur og fiskeri krev tilstrekkeleg areal av god kvalitet og er avhengig av reine og rike hav over tid for å oppnå god lønnsomhet. Dei siste åra har det blitt stadig fleire aktørar frå andre næringar som ønsker å bruke havområda. Dette utfordrar samfunnet. Fiskeridirektoratet bidrar med å legge til rette for sameksistens, slik at både nye og tradisjonelle næringar kan drive best mogleg og med færrast mogleg konflikter.