Tilgjengelegheitserklæring

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke fiskeridir.no. Vårt mål er å gjere innhaldet så tilgjengelig som mulig for alle brukarar.

Fiskeridir.no føl retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (W3.org).

Fiskeridirektoratet skal:

 • oppretthalde og vidareutvikle ein tilgjengeleg nettstad.
 • sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • følge likestillings- og diskrimineringslova.
 • følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • inkludere universell utforming i valet av tredjepartssystem og oppgraderingar av eksisterande system.

Denne erklæringa gjeld ikkje subdomene.

Tilgjengelegheitsprinsippa vi føl:

 • Vi har rutinar for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi etterstrevar eit klart og tydeleg språk.
 • Nettsidene er koda slik at det er mulig å lese opp innhaldet med skjermlesarar.
 • Du kan forstørre teksten i nettlesaren din.
 • Vi oppfyller krava til fargekontrastar, overskrifter og lenker.
 • Vi etterstrevar null feil for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0., nivå A og AA.

Dette jobbar vi med:

 • Legge til rette for at vi føl alle nye krav i WCAG 2.1, før det blir tatt inn i det norske regelverket.
 • Legge til rette for synstolking av førehandsinnspelt multimedieinnhald, slik at vi føl EUs webdirektiv om universell utforming av nettstader og mobilapplikasjonar (WAD).

Sei frå om manglande tilgjengelegheit

 • Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noko som hindrar funksjonalitet, eller går du glipp av innhald?
 • Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelegheit! Send oss ein e-post: