Kontrolloffensiv under fiske av leppefisk i Midt-Norge

Sesongen for fiske etter leppefisk er nå godt i gang, og det er mange aktører som er ute og fisker. Fiskeridirektoratet gjennomførte tidligere i juli kontroller i Hordaland og Rogaland, og vil denne uka intensivere kontrollaktiviteten i Møre og Romsdal og Trøndelag.

- Kontrollene vil legge vekt på riktig utøvelse av fisket, der blant annet minstemål, riktig føring av slutt-/landingssedler, posisjonsrapportering og riktig bruk av mellomlagringsmerd vil få fokus, forteller seksjonssjef Karl Anton Lorgen ved Fiskeridirektoratet region Midt.

- Veiledning til fiskerne vil også være en viktig del av kontrolloffensiven, understreker Lorgen.

Rapporteringsplikt

Vanlige lovbrudd tidligere år har vært at fartøy som bruker mellomlagringsmerd ikke rapporterer antall merder og deres posisjon til Kystvakten. Noen fartøy har også benyttet seg av samme mellomlagringsmerd, noe som fører til at fangsten ikke blir holdt adskilt til veiingen er avsluttet og seddelen skrevet.

Et annet brudd på fiskernes rapporteringsplikt er at posisjonsrapporteringssystemet ikke er skrudd på. Under utøvelse av leppefisket skal AIS være aktivt til enhver tid, det vil si fra fartøyet starter fisket til sluttdatoen for leppefisksesongen.

Overføring av fangst er ikke tillatt

Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

Ungdoms- og fritidsfiske

Ungdoms- og fritidsfiskere er fiskere som ofte har lite erfaring og derfor ikke er like godt kjent med regelverket.

Når en ungdom er påmeldt må hun/han utøve fisket selv. Det er ikke tillatt at andre utøver ungdomsfiske på vegne av noen andre.

Det er viktig at ungdoms- og fritidsfiskere setter seg godt inn i regelverket i dette fiskeriet.

Merkings- og røktingsplikt

Fiskere som fisker leppefisk, må være oppmerksom på at teinene skal merkes og røktes daglig.

Minstemål for berggylt er endret

Fiskeridirektoratet minner om at minstemålet for berggylt for kommende sesong er endret fra 14 cm (2021) til 22 cm.

Art

Størrelse

Grønngylt

12 cm

Berggylt

22 cm

Maksimalmål 28 cm

Annen leppefisk

11 cm

Plikter og regler i fiske etter leppefisk

 • Redskapen skal røktes daglig (med unntak av søn- og helligdager).
 • Alle teiner og ruser som benyttes til fangst av leppefisk skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. 
 • Bifangst skal straks slippes tilbake i sjøen.
 • Ved landing skal det i tillegg til vekt oppgis antall individer av de ulike artene.
 • Mellomlagringsmerder skal merkes og rapporteres inn til Kystvaktsentralen.
 • Fartøy som ikke har krav til sporing skal bruke AIS.
 • Det er forbudt å overføre fangst.
 • Det er forbudt å motta og lande fangst som er fisket av andre.
 • Alle må ha leveringsavtale før fisket starter opp. Avtalen må kunne forevises ved forespørsel.
 • Flere fartøy kan ikke dele mellomlagringsmerder.
 • Redskap som tilhører andre fartøy kan ikke benyttes.
 • Fiske i lukket gruppe: Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i Fiskarmanntallet
 • Fiske i åpen gruppe: Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i Fiskarmanntallet. Under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet.
Fisket etter leppefisk

Ungdomsfiske

 • Aldersgrense 12 – 25 år.
 • Fritidsfiskere og ungdomsfiskere har en omsetningsgrense på 50 000 kr.
 • Fartøyet som skal brukes må være registrert i Fiskeridirektoratet sitt merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret
Ungdomsfiske

Oppdatert: 08.08.2022