Meld deg på ungdomstillegg 2022

Vi har åpnet for påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62°N, som
i år gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.

Formålet med ungdomstillegget er å stimulere til rekruttering til fiskeryrket ved å øke driftsgrunnlaget for unge fiskere, som får et garantert kvotetillegg av torsk.

Før oppstart skal det sendes skriftlig melding på digitalt skjemaet 

Endret aldersgrense 

Fra 2022 er aldersgrensen for å kvalifisere for ungdomstillegg endret for kvinner. Fra i år kan kvinnelige fiskere få ungdomstillegg så fremt de er under 40 år på tidspunktet for innsendelsen av skjemaet. Mannlige fiskere må være under 30 år på tidspunktet for innsendelse av skjemaet.

Det er videre et vilkår at vedkommende er majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Med majoritetseier menes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

Oppdatert: 12.01.2022